quy trình nhượng quyền trung tâm tiếng Anh

Quy trình nhượng quyền trung tâm tiếng Anh diễn ra như thế nào?