quy trình nhượng quyền trung tâm tiếng Anh

Quy trình Nhượng quyền Trung tâm Tiếng Anh diễn ra như thế nào?