Abbreviations - Những cụm từ viết tắt phổ biến trong tiếng Anh

Abbreviations – Những cụm từ viết tắt phổ biến trong tiếng Anh