các con vật trong sở thú bằng tiếng anh

Các con vật trong sở thú bằng tiếng Anh và cách ghi nhớ đơn giản