Chi phí nhượng quyền trung tâm tiếng Anh

Chi phí Nhượng quyền Trung tâm Tiếng Anh gồm những loại phí nào?