Chi phí nhượng quyền trung tâm tiếng Anh

Chi phí nhượng quyền trung tâm tiếng Anh gồm những loại phí nào?