Học viên tiêu biểu tháng 11/2023 – Clever Junior Thạch Hà, Hà Tĩnh