Lớp học sôi động tại Clever Junior với phương pháp giảng dạy TPR

Một buổi học tại Clever Junior sẽ như thế nào?