[Clever Junior] Tuyển dụng Nhân viên, Giáo viên tại Hà Tĩnh