CLEVER JUNIOR: THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC DO COVID-19