mô hình trung tâm tiếng Anh

Xây dựng mô hình trung tâm tiếng Anh như thế nào để phát triển