mô hình trung tâm tiếng Anh

Xây dựng mô hình Trung tâm Tiếng Anh như thế nào để phát triển?