Nhượng quyền Trung tâm tiếng Anh là gì

Nhượng quyền Trung tâm tiếng Anh là gì? Các lợi ích và hạn chế