Phân biệt Quá khứ đơn & Quá khứ tiếp diễn

Phân biệt Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn