phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Phân biệt Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn