Điều kiện cơ bản để thành lập trung tâm tiếng Anh là gì?

Điều kiện cơ bản để thành lập Trung tâm Tiếng Anh là gì?