Thông báo khẩn: Học sinh Clever Academy/Clever Junior Quảng Ngãi nghỉ học do cơn bão số 9