Điều gì ngăn cản bé học tiếng Anh

Điều gì ngăn cản bé học tiếng Anh?