Thông báo khẩn: Học sinh Clever Academy/Clever Junior Quảng Ngãi nghỉ học do COVID-19 (thông báo ngày 27/7)