Cách dùng have has chuẩn trong tiếng Anh như thế nào?

Cách dùng have has chuẩn trong tiếng Anh như thế nào?