Danh từ không đếm được dùng is hay are?

Danh từ không đếm được dùng is hay are trong câu tiếng Anh?