Giới thiệu bánh mì bằng tiếng Anh

Giới thiệu bánh mì bằng tiếng Anh thế nào? Các từ vựng liên quan