Quy tắc tạo nên danh từ số nhiều trong tiếng Anh

Quy tắc tạo nên danh từ số nhiều trong tiếng Anh