tên riêng là ngôi thứ mấy

Tên riêng là ngôi thứ mấy? Ví dụ về tên riêng trong tiếng Anh