trước ngày tháng năm dùng giới từ gì

Trước ngày tháng năm dùng giới từ gì là chính xác trong tiếng Anh