cách sắp xếp trật tự từ trong câu tiếng anh

Cách sắp xếp trật tự từ trong câu tiếng Anh cơ bản và các lưu ý