Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại Cao Bằng Campus