Dấu hiệu nhận biết và cách dùng thì hiện tại đơn trong tiếng Anh

Dấu hiệu nhận biết và cách dùng thì hiện tại đơn trong tiếng Anh