Top 60 tính từ miêu tả phong cảnh trong tiếng Anh ai cũng nên biết

Top 60 tính từ miêu tả phong cảnh trong tiếng Anh ai cũng nên biết