vị trí của by trong passive voice

Vị trí của by trong passive voice và cấu trúc trong câu tiếng Anh